Munkavédelem

Munkavédelmi szaktevékenységek ellátása

A vállalkozásokat jogszabály kötelezi arra, hogy az előírt munkavédelmi és tűzvédelmi előírásoknak eleget tegyen. Ha Ön legalább egy fő munkavállalót foglalkoztat, akkor köteles szakembert foglalkoztatni vagy megbízni.

Munkavédelmi oktatás

A biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges ismeretek, a körülményeknek, illetve a munkafolyamatnak megfelelő magatartási szabályok ismertetése a munkavállalókkal.

Munkahelyi kockázatértékelés

Lehetséges veszélyek feltérképezése, jogszabályi követelmények érvényesülésének vizsgálata. A kockázatok elfogadható szintre való csökkentése érdekében intézkedési terv elkészítése.

Kémiai kockázatértékelés

Amennyiben a munkavállalók veszélyes készítménnyel végeznek munkát, vagy annak hatása érheti őket, illetve a hatókörben tartózkodókat, ott kémiai kockázatértékelést kell végezni. Ehhez rendelkezni kell a veszélyes készítmény magyar nyelvű biztonsági adatlapjával.

Egyéni védőeszközök juttatási rendje

Azoknál a veszélyforrásoknál ahol a munkavállalót érő veszélyeket zárt technológia alkalmazásával, vagy kollektív műszaki védelemmel, szervezési intézkedésekkel nem lehet elfogadható szintre csökkenteni, ott egyéni védőeszközt, illetve az előbb felsorolt intézkedések kombinációját kell alkalmazni.

Orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjének meghatározása

Az orvosi vizsgálatok gyakorisága a végzett tevékenységtől, munkavégzés során használt anyagoktól, munkaköröktől függően eltérő. A vonatkozó jogszabály szerint meghatározzuk a szükséges gyakoriságot.

Gépek üzembe helyezése, felülvizsgálatok

A gépek üzembe helyezésének feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, amely során megvizsgáljuk a gép egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósulását.

Munkahelyi balesetek kivizsgálása

Azokat a baleseteket amelyek a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben értek, annak helyétől és időpontjától és a sérült közrehatásának mértékétől függetlenül ki kell vizsgálni. A szükséges intézkedéseket meg kell határozni a további balesetek megelőzése érdekében.

Mentési terv kidolgozása

Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni.

Szakmai képviselet a hatósági ellenőrzések során

A mindenkori munkavédelmi feladatokat ellátó hatóság felügyelői által tartott előre be nem jelentett ellenőrzések során képviseljük  a partnereinket. Szakmai érdekképviselettel csökkenthető a bírságok veszélye.

Biztonsági jelzések meghatározása

Biztonsági jelzés alkalmazása szükséges, ha a munkavállalóra vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyekre veszélyt vagy ártalmat jelentő veszélyforrás kollektív műszaki védelemmel vagy munkaszervezési intézkedéssel teljes mértékben nem küszöbölhető ki.

Biztonság és Egészségvédelmi koordináció (építőipar)

A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet alapján a kivitelező köteles koordinátort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbízni a kivitelezési munkák alatt. Ellátjuk a rendeletben meghatározott koordinátori feladatokat, javaslatot teszünk a jogszabályi előírások teljesítésének érdekében.

Biztonság és Egészségvédelmi Terv

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képzi a biztonsági és egészségvédelmi terv. A tervben meghatározzuk az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.