Szolgáltatásaink:

Emelőgépek időszakos vizsgálataival, üzembe helyezésével kapcsolatosan  az alábbi szakértői  szolgáltatásokat nyújtjuk partnereink számára az országos lefedettséggel:

 • Emelőgép ügyintézés
 • Teherfelvevő eszközök időszakos vizsgálata (akár helyszínen is)
 • Emelőgépek időszakos felülvizsgálatainak elvégzése (szerkezeti vizsgálat, fővizsgálat, időszakos biztonsági felülvizsgálat)
 • Emelőgépek, emelőszerkezetek munkavédelmi üzembe helyezési eljárásához kapcsolódó feladatok elvégzése
 • Üzemi csoportszám meghatározása
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése
 • Érintésvédelmi felülvizsgálat elvégzése (amennyiben szükséges)

Tisztában vagyunk vele, hogy a cégeknek számtalan határidőre kell figyelniük, ezért az általunk végzett vizsgálatokat minden esetben saját rendszerünkben rögzítjük és automatikusan értesítjük a megrendelőt a következő vizsgálat esedékessége előtt. 

Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja. Emelőgép például: Targoncák (gyalogkíséretű, vezetőüléses, vezetőállásos), híddaru, villamos emelődob, ollós személyemelő, járműemelők (csápos emelő) stb.

 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat
 • Fővizsgálat
 • Szerkezeti vizsgálat
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálat

Azt, hogy egy adott emelőgépet milyen időközönként kell felülvizsgálni, több tényező határozza meg:

 • Működésidő-fokozat, tehát, hogy naponta átlagosan hány órát használják az emelőgépet
 • Terhelésfokozat, azaz az emelőgép névleges terheléséhez viszonyítva milyen terheléssel üzemeltetik
  • a névlegesnél lényegesen kisebb terheléssel
  • főleg a névleges vagy ahhoz közeli terheléssel
  • állandóan a névleges terheléssel
 • Illetve ezen felül egyéb tényezőket is figyelembe kell venni, például közúti forgalomban részt vesz-e az emelőgép, embert vagy veszélyes terhet mozgat-e stb.

Mindezeket figyelembe véve állapítjuk meg az az emelőgép vizsgálati csoportszámát ami megadja a ciklusidőket:

Vizsgálati csoportszám

Szerkezeti vizsgálatok időköze

Fővizsgáltok időköze

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok időköze

üzemóra

hónap

üzemóra

hónap

1

1 600

8

4 800

24

 

 

5 év

2

1 400

7

4 200

21

3

1 200

6

3 600

18

4

800

4

2 400

12

5

600

3

1 800

9

Az elvégzett vizsgálatokról jegyzőkönyvet állítunk ki, továbbá az emelőgépen matricával is jelöljük a vizsgálat tényét.

A vizsgálatokat az emelőgép üzemviteli dokumentumában vezetni kell.

Az emelőgép üzemeltetője:

 • köteles gondoskodni a EBSZ (Emelőgép Biztonsági Szabályzat)-ban, a vonatkozó nemzeti szabványokban, valamint az emelőgép dokumentációban foglaltak végrehajtásáról;
 • köteles az emelőgép, üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről gondoskodni;
 • az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden, az e szabályzatban, illetőleg a nemzeti szabványok szerinti okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig köteles megőrizni különösen:
  • az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,
  • a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit,
  • az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait;
  • szerelői nyilatkozatot;
 • köteles az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni;
 • köteles gondoskodni arról, hogy az emelőgép használati utasítása – az emelőgép kiselejtezéséig – az emelőgép kezelő rendelkezésére álljon;
 • az EBSZ-ban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét csak írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésű személy(ek)re (pl. emelőgép ügyintéző), vagy e tevékenységre szakosodott szervezetre, illetőleg emelőgép szakértőre;
 • gondoskodik az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;
 • köteles az ütemterv szerinti időszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelőgép üzemeltetését felfüggeszteni;
 • az időszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni;
 • gondoskodik arról, hogy az emelőgép kezelő a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;
 • az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket köteles írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelőgép naplóban, valamint e feljegyzéseket megőrizni.
 • az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról, ideértve az előző pontokban foglaltakat is – ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában – az emelőgép tulajdonosa köteles gondoskodni.
 • 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről
 • 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásár (EBSZ)