Építőipari koordináció

Az építési kivitelezési munkálatok különösen veszélyes tevékenységnek számítanak munkabiztonsági szempontból, ugyanis a munkaterületeken általában több kivitelező dolgozik egyszerre, különböző technológiákat alkalmaznak és a körülmények is folyamatosan változnak. A magas kockázat a munkabaleseti statisztikákon is megjelenik, ugyanis ebben az ágazatban következik be a legtöbb súlyos baleset. Éppen ezért a hatóság is különös figyelmet tulajdonít az építőiparnak, hiszen az ellenőrzések száma ebben az ágazatban a legmagasabb.

 

A vonatkozó jogszabály szerint a kockázatok elfogadható szintre csökkentése érdekében mind a tervezési, mind a kivitelezési szakaszban munkavédelmi szakképesítésű személyt kell alkalmazni, akit biztonsági és egészségvédelmi koordinátornaknevezünk (röviden: BE koordinátor).

AJÁNLATUNK

Partnereink igényeire szabva, vállaljuk a vonatkozó jogszabály szerinti BE koordinátori feladatok ellátását és Biztonsági és egészségvédelmi terv (röviden: BE terv vagy BET) elkészítését is.

Számos kivitelezési projekt lebonyolításában vettünk részt, különböző területeken, így széleskörű szakmai tapasztalatunkkal, proaktivitásunkkal segítünk a kockázatokat elfogadható szintre csökkenteni.

Jelenlétünk során közreműködünk a végzett  munkafolyamatok összehangolásában, továbbá folyamatosan ellenőrizzük a jogszabályi és az ezen felül meghatározott (pl. BE tervben, kockázatértékelésben) munkavédelmi és tűzvédelmi követelmények betartását., úgy mint:

  • dokumentációk ellenőrzése (alvállalkozók kockázatértékelése, orvosi alkalmassági igazolások, érintésvédelmi felülvizsgálatok jegyzőkönyve, emelőgépek szükséges dokumentációi stb.)
  • munkaeszközök állapota, azok rendeltetésszerű használata
  • anyagtárolás
  • munkaterületek elkerítése
  • egyéni védőeszközök használata
  • kollektív védelem kialakítása
  • stb.

A feltárt szabálytalanságokról, hiányosságokról fotódokumentált jegyzőkönyvet készítünk, felelősök és határidők meghatározásával. 

A megrendelő kérésére büntető pontrendszert alkalmazunk. A kiszabott büntetéseket a fővállalkozó kötbér formájában vonja le az alvállalkozóktól.

 

Az alábbi ágazatokban láttunk el BE koordinátori feladatokat:

  • lakóparkok és társasház kivitelezések
  • irodaház kivitelezések
  • magánkórház kivitelezése
  • gyógyszeripari kivitelezések
  • olajipari kivitelezések
  • gyárak, csarnokok, üzemek, egyéb ipari létesítmények kivitelezése
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

A koordinátor feladatai a kiviteli terv készítésével összefüggésben a következők:
  • Koordinálja annak megvalósulását, hogy a kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység előkészítésénél és végzésénél figyelembe vegyék a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. Ennek érdekében biztonsági és egészségvédelmi tervben (röviden: BE terv) meg kell határoznia az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.
  • szakmailag ellenőrzi a BE terv tartalmát, megfelelőségét
  • koordinálja, illetve javaslataival segíti az egyidejűleg, illetve az egymást követően végzendő munkafolyamatok, munkaszakaszok meghatározását és azok időtartamát
  • összehangolja a(z)
    • meghatározott biztonsági alapelvek megvalósításának módját
    • az egyszerre vagy egymás után végezhető munkafolyamatokat, munkafázisokat,
    • a munkafolyamatok, munkafázisok ütemtervét.
A koordinátor feladatai az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben a következők:
  • A meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy a munkáltató és a munkát személyesen végző önálló vállalkozók a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák.
  • Indokolt esetben kiegészítés készít a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint az egészség és biztonság célszerű követelményeit tartalmazó dokumentációhoz annak érdekében, hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények változásából adódóan az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeit;
  • Közreműködés az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló munkáltatók között a tevékenységek összehangolásában, figyelemmel az Mvt. 40. §-ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra;
  • A munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása;
  • A szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be.

 

A koordinátor indokolt javaslatait a felelős műszaki vezető a biztonságért viselt felelőssége keretében érvényesíti.

Biztonsági és egészségvédelmi terv

A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalmi elemekkel bíró biztonsági és egészségvédelmi terv (BE terv / BET).

A biztonsági és egészségvédelmi tervben meg kell határozni az adott építési munkahely sajátosságainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.

A tervnek tartalmaznia kell a vonatkozó jogszabályban felsorolt, az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére fokozott veszélyt jelentő munkák és munkakörülmények veszélyeinek kiküszöbölésére szolgáló különleges intézkedéseket. Ezek a fokozott veszélyt jelenző munkák és munkakörülmények a következők:

    • Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót.
    • Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés.
    • Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka.
    • Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka.
    • Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés.
    • Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak.
    • Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka.
    • Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka.
    • Keszonban, túlnyomásban végzett munka.
    • Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka.
    • Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka.